La Nostra Història

Nuestra Historia

Our History

Notre Histoire


                    CATALÀ

El gos d'atura és una de les poques races que segueix mantenint-se fidel als seus orígens, no ha estat seleccionat només per la seva aparença física o per capricis personals, el que faria possible que un exemplar de principis de segle XX, podria presentar-se sense dificultats en exposicions actuals. El fet que va marxar molta gent del camp per treballar a les ciutats tancant moltes granges, la nostra raça va passar una època molt fosca reduint la seva presència al món cinòfil pràcticament a zero. Va ser a principis dels anys setanta quan començà un procés de recuperació, comprant gossos als pastors que encara treballaven amb aquesta raça. Del treball de selecció amb alguns d'aquests gossos es va forjant la línia que ha donat personalitat al nostre Afix D'Espinavessa. Alguns exemplars importants van ser, Drap, Malic.Daina, Cuca i Negre i que estan presents en la majoria de pedigrees actuals d'aquesta raça. Dotze femelles-cinc mascles reproductors de gran qualitat són a hores d'ara la base de la feina de selecció que es fa a D'Espinavessa. Dels anys setanta en quan vam començar, tota la família ha participat en la tasca de fer possible el reconeixement i el prestigi obtingut amb més de seixanta campions nascuts a casa (Mundials, exposicions Internacionals de diferents països com Espanya, França, Portugal, Finlàndia, Mèxic, Bèlgica, etc.). Els nostres gossos viuen amb nosaltres al camp, en plena natura, en un espai de més de 20.000 metres quadrats, compartint la vida amb altres animals - cavalls, gallines, oques, ...- fent d'ell un lloc idoni per al desenvolupament físic i psíquic d'un bon gos pastor. El titular de l'afix D'Espinavessa és Agustí Tonietti Ferreró vinculat a el món dels gossos des de sempre. És jutge internacional homologat per la F.C.I. de diferents races (els grups 1,2,5 i 10 i especialista de l'Gos pastor Català i Ca eivissenc. És soci fundador i expresident del Club de l'Gos d'atura Català.

ESPAÑOL

El gos d'atura es una de las pocas razas que sigue manteniendose fiel a sus origenes, no ha sido seleccionado solo por su apariencia fisica o por caprichos personales, lo que haria posible que un ejemplar de principios del siglo XX podria presentarse sin dificultades en exposiciones actuales.Al marchar mucha gente del campo para trabajar en las ciudades cerrando muchas granjas, nuestra raza pasó una epoca muy oscura reduciendose su presencia en el mundo cinofilo practicamente a cero.Es a principios de los años setenta que empieza un proceso de recuperación, comprando perros a los pastores que todavia trabajaban con esta raza.Del trabajo de selección con algunos de estos perros se va forjando la linea que ha dado personalidad a d'Espinavessa. Algunos ejemplares importantes fueron, Drap, Malic.Daina,Cuca y Negre y que estan presentes en la mayoria de pedigrees actuales de esta raza. Doce hembras y cinco machos reproductores de gran calidad són en estos momentos la base del trabajo de selección que se hace en D'Espinavessa. De los años setenta en que empezamos, toda la familia ha participado en la labor de hacer posible el reconocimiento y el prestigio obtenido con más de sesenta campeones nacidos en casa (Mundiales, exposiciones Internacionales de distintos paises como España, Francia, Portugal, Finlandia, Méjico, Bélgica,etc.). Nuestros perros viven con nosotros en el campo, en plena naturaleza, en un espacio de más de 20.000 metros cuadrados, compartiendo con otros animales - caballos, gallinas, gansos,...- haciendo de él un lugar idóneo para el desarrollo físico y psíquico de un buen perro pastor. El titular del afijo D'Espinavessa es Agustí Tonietti Ferreró vinculado al mundo de los perros desde siempre. Es juez internacional homologado por la F.C.I. de distintas razas (los grupos 1,2,5 y 10 y especialista del Perro pastor Catalan y Ca eivissenc. Es socio fundador y expresidente del Club del Gos d'atura Català .ENGLISH

The gos d'atura are one of the few races that continue staying faithful their origins, has not been selected single by their physical appearance or personal whims, which haria possible that a unit of principles of century XX podria to appear without difficulties in present exhibitions. When marching much people the field to work in the cities being closed many farms, our race practically passed a very dark time being reduced to her presence in the world cinofilo to zero. She is at the beginning of the Seventies that a recovery process begins, buying dogs to the shepherds who still worked with this race. Of the work of selection with some of these dogs she is forging the line that has given personality d'Espinavessa. Some important units were, Drap, Malic.Daina, Cuca and Negre and that estan present in most of pedigrees present of this race. Twelve females and five reproductive males of great quality són at the moment the base of the work of selection that becomes in D'Espinavessa. In the Seventies in which we began, all the family has participated in the work to make the recognition and the prestige obtained with more than sixty champions born in house possible (World-wide, International exhibitions of different countries like Spain, France, Portugal, Finland, Mexico, Belgium, etc.). Our dogs live with us in the field, in the heat of nature, in a space of more than 20,000 square meters, sharing with other animals - horses, hens, gansos,… - making of him a suitable place for the physical and psychic development of a good sheepdog. The holder of afijo D'Espinavessa is Agustí Tonietti tie Ferreró to the world of the dogs from always. She is international judge accredited by the F.C.I of different races (the 10 groups 1.2.5 and and specialist from the Catalan Sheepdog and Ca eivissenc. He is founding partner and ex-president of the Club of the Gos d'atura Català PHOTO: Bonica d'Espinavessa.


                    FRANÇAIS

Le gos d'atura est l'une des rares races qui continue de rester fidèle à ses origines, il n'a pas été sélectionné uniquement pour son apparence physique ou ses caprices personnels, ce qui permettrait qu'une copie du début du XXe siècle puisse être présentée sans difficultés dans Expositions en cours. Lorsque de nombreuses personnes ont quitté le pays pour travailler dans les villes fermant de nombreuses fermes, notre race a passé un temps très sombre à réduire pratiquement à zéro sa présence dans le monde cynophile. C'est au début des années 70 qu'un processus de récupération commence, acheter des chiens aux bergers qui travaillaient encore avec cette race.Le travail de sélection avec certains de ces chiens est en train de forger la ligne qui a donné à la personnalité d'Espinavessa. Certains spécimens importants étaient Drap, Malic.Daina, Cuca et Negre et qui sont présents dans la majorité des pedigrees actuels de cette race. Douze femelles et cinq reproducteurs de haute qualité sont actuellement à la base du travail de sélection en cours à D'Espinavessa. Depuis les années soixante-dix où nous avons commencé, toute la famille a participé au travail de rendre possible la reconnaissance et le prestige obtenus avec plus de soixante champions natifs (Coupes du monde, expositions internationales de différents pays comme l'Espagne, la France, le Portugal, la Finlande, Mexique, Belgique, etc.). Nos chiens vivent avec nous à la campagne, en pleine nature, dans un espace de plus de 20000 mètres carrés, partageant avec d'autres animaux - chevaux, poulets, oies, ... - ce qui en fait un lieu idéal pour le développement physique et mental d'un bon chien de berger. Le propriétaire de l'affixe D'Espinavessa est Agustí Tonietti Ferreró, qui a toujours été lié au monde des chiens. Il est un juge international agréé par la F.C.I. de races différentes (groupes 1, 2, 5 et 10 et spécialiste du Chien de Berger Catalan et Ca eivissenc. Il est membre fondateur et ancien président du Club del Gos d'atura Català.